عکاسی انتزاعی چیست؟

سبک انتزاعی همانند دگر هنرها در هنر عکاسی نیز جایگاهی دارد و عکاسان با فکر در قالبت انتزاعی عکس های با مفهوم عمیق و زیبایی میگیرند انسان امروزی به ظاهر و جزییات واقعی پرداخت و  بعد از آن مرحله نیاز به چیزی فراتر از واقعیت دارد به همین دلیل به مفهوم انتزاعی روی آورد .

انتزاعی در تعریف ساده می توان گفت چیزهای که در دنیایی واقعی نمی بیند و یا طور دیگری دیده شوند .

اما در عکاسی امکان دیدن چیرهای که در دنیای واقعی نیست وجود دارند و فقط می توان روی طوری دیگری دیدن کار کرد .یعنی واقعیت را در عکاسی انتزاعی طوری دیگر نشان داد 

عکاسان با استفاده از تکنینک عکس های انتزاعی را به وجود می آوردن حتی می توان گفت عکس های که سیاه و سفید هستند چون پیرامون ما را رنگ دیگری نشان می دهد می تواند عکس انتزاعی باشد . استفاده از  فیلترهای مختلف در عکاسی انتزاعی یا لنز ها ی مختلف به عکاس در خلاق عکس انتزاعی کمک می کند 

کنتراست اغراق آمیز در عکس یا در رنگ و نور عکس ها انتزاعی بوجود می آورد.

محو شدن یا کشیدگی در عکس که با پایین آوردن سرعت شاتر می تواند بوجود آورد نیز  می تواند عکس آبستره باشد .

تغییر کادر دوربین ,  تغییر زاویه دوربین و ....

یا نوعی از عکاسی که ضد نور نام دارد نیز می تواند عکاسی انتزاعی باشد .

به هر صورتی استفاده از ابزار ,  تکنیک و نرم افزار های عکاسی که بتواند عکسی متفاوت در عکس چیزی که دنیای واقعی می بینیم بودجود بیاورد.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :